RODO w call center – co to są dane szczególne

RODO w call center

Analizując temat danych osobowych możemy spotkać się z rozgraniczeniem na dane osobowe (w domyśle dane osobowe zwykłe) i dane szczególne, zwane inaczej danymi wrażliwymi.

odcisk palca, DNA, dane szczegółowe, RODO

Zgodnie z definicją RODO dowiadujemy się, że "dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej" RODO nie definiuje katalogu tego typu danych, dlatego w praktyce należy przyjąć, że dowolna informacja dotycząca osoby fizycznej, umożliwiająca jej identyfikację stanowi dane osobowe.

Inaczej jest z danymi szczególnymi, gdzie RODO w Artykule 9, traktującym o "przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych" dokładnie definiuje co należy uważać za dane wrażliwe. A są to dokładnie dane osobowe ujawniające:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne
 • dane dotyczące zdrowia,
 • dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

RODO zabrania przetwarzania tego tupu danych, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Kolejnym ważnym zagadnieniem podczas przetwarzania danych szczególnych, jest w pewnych przypadkach wymóg powołania w przedsiębiorstwie Inspektora Danych Osobowych.  W Artykule 37 RODO możemy przeczytać, że:

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, [...]

Jeśli więc główną działalnością Twojego Call Center jest przetwarzanie danych szczególnych, na dużą skalę, pamiętaj o powołaniu i zgłoszeniu do organów RODO Inspektora Danych Osobowych.

Dane wrażliwe, są szczególnie traktowane przez prawo unijne, dlatego jeśli do celów konkretnej kampanii telemarketingowej w Twoim Call Center musisz je przetwarzać, zadbaj aby osoby, których te dane dotyczą, wyraziły świadomie osobną zgodę dotyczącą dokładnie przetwarzania tych kategorii danych. W przeciwnym wypadku narażasz się na poważne konsekwencje prawne.

Niniejszy artykuł nie stanowią porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w artykułach stanowią wyraz poglądów autorów na tematy związane z treścią przepisów prawa. Autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.